1 1/4 OZ WHISKEY SHOT,LINED AT 1/2oz 6DZ/DZ *

1 1/4 OZ WHISKEY SHOT,LINED
AT 1/2oz 6DZ/DZ *

Product #: ANC-5280/1612UL

Weight: 0

Description

1 1/4 OZ WHISKEY SHOT,LINED AT 1/2oz 6DZ/DZ *